Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Zmiany w nowych wersjach - YUMA FeliKS

Wysyłka plików JPK i sprawozdań finansowych

Więcej...
System YUMA FeliKS umożliwia wysyłanie plików JPK oraz sprawozdań finansowych do KAS. Identyfikacja przebiega za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego. System odbiera z serwera MF status pliku, przechowuje informacje o nim w bazie, a także pobiera UPO i wyświetla je w czytelnej postaci.

Tworzenie plików JPK_V7M/JPK_V7K

Więcej...
W systemie YUMA FeliKS obsługa deklaracji JPK_V7M i JPK_V7K odbywa się przy użyciu przycisków z zakładki Deklaracje. Nowością w odniesieniu do poprzedniego typu plików JPK_VAT jest lista utworzonych deklaracji, którą można dowolnie przetwarzać. Okienko służące do wypełniania deklaracji składa się z 4 zakładek. Pierwsza z nich dotyczy parametrów wstępnych, a pozostałe pozwalają na podgląd i edycję danych uzyskanych z rejestrów VAT. Część danych pobierana jest automatycznie, a inne trzeba wypełnić ręcznie. W celu podejrzenia zawartości deklaracji w postaci czytelnego raportu należy nacisnąć przycisk Pokaż raport. Można również zobaczyć gotowy plik XML, używając opcji Pokaż XML. Po utworzeniu deklaracji należy ją zapamiętać lub wyeksportować do pliku XML, zostanie wówczas zapisana przez system.

Tworzenie i edycja dokumentów zawierających tylko zapisy VAT

Więcej...
Jedną z najczęściej zgłaszanych potrzeb dotyczących modyfikacji funkcji systemu była możliwość tworzenia i edytowania dokumentów zawierających tylko zapisy VAT. Potrzeby te odnosiły się głównie do edytowania dokumentu bilansu otwarcia związanego z przeniesionymi do następnego roku kwotami VAT, a także do innych sytuacji, kiedy istnieje konieczność utworzenia tego typu zapisów. W obecnej wersji, wybierając opcję Nowy dokument księgowy->Nowy dokument tylko VAT, możemy utworzyć dokument zawierający tylko zapisy VAT, a następnie go zapisać do dokumentów roboczych lub księgowych.

Ulgi na złe długi

Więcej...
Opcja Ulga na złe długi na liście dokumentów roboczych i księgowych pozwala na utworzenie dokumentu ulgi na złe długi na podstawie nierozliczonego dokumentu sprzedaży lub zakupu. Dokument taki jest odpowiednio w systemie oznaczony, dzięki czemu wszystkie dane z nim związane zostaną przeniesione automatycznie do deklaracji VAT. Wybierając opcję Rozliczenie ulgi na złe długi na liście dokumentów roboczych i księgowych mamy możliwość ponownej korekty zapisów VAT po uregulowaniu zaległej należności. System udostępnia również raporty dotyczące utworzonych ulg łącznie z ich statusami.

SaldeoSMART - automatyczne odczytywanie faktur

Więcej...

SaldeoSMART odczytuje faktury z plików PDF oraz za pomocą skanera z papierowych dokumentów. Jeśli faktur jest więcej, a skaner wyposażony jest w automatyczny podajnik, można zeskanować paczkę dokumentów do jednego pliku.

SaldeoSMART podzieli plik na pojedyczne faktury i odczyta z nich dane: kontrahenta, numer dokumentu, daty (wystawienia, zakończenia dostawy/wykonania usługi, termin płatności), pozycje towarowe oraz kwoty (netto, brutto i VAT w rozbiciu na stawki).

Następnie dokumentom przypisywane są odpowiednie kategorie, zgodnie z zasadą ich księgowania w YUMA FeliKS. Kategorię można nadać ręcznie, ale system SaldeoSMART potrafi również automatycznie przypisać kategorię do powtarzalnych typów dokumentów.

W programie YUMA FeliKS odpowiednio konfiguruje się poszczególne kategorie dokumentów. YUMA FeliKS pobiera plik importu wygenerowany przez SaldeoSMART i automatycznie zapisuje rozpoznane dokumenty jako dokumenty robocze, zgodnie ze schematem księgowania przypisanym do kategorii.

Biała lista podatników VAT

Więcej...

System YUMA FeliKS pobiera dane z wykazu udostępnianego przez KAS i sprawdza, czy numer rachunku bankowego jest przypisany do kontrahenta o określonym numerze NIP. Sprawdzenie to jest dostępne w oknie danych adresowych kontrahenta, przy tworzeniu i zatwierdzaniu przelewu, a także przy eksportowaniu przelewów do pliku o formacie wymaganym przez system bankowy (np. ELIXIR). Istnieje również możliwość sprawdzenia wszystkich kontrahentów zapisanych w bazie YUMA FeliKS.

Każdorazowo sprawdzenie kontrahenta zapisywane jest w bazie, aby można było w łatwy sposób udowodnić zweryfikowanie konta w danym dniu.

Split payment

Więcej...

W systemie YUMA FeliKS mechanizm płatności podzielonej może być zadeklarowany od razu przy pozycji dokumentu księgowego. W takim przypadku przy tworzeniu przelewu na podstawie rozrachunków nierozliczonych kontrahenta system automatycznie rozpozna podzieloną płatność i oznaczy odpowiednio przelew.

Również przy tworzeniu faktury sprzedaży istnieje możliwość zaznaczenia poszczególnych pozycji jako objętych mechanizmem podzielonej płatności. Na wydruku faktury pojawi się wówczas stosowna adnotacja.

Połączenie z PKO BP poprzez platformę Integra

Więcej...

System YUMA FeliKS jest w pełni zintegrowany z systemem bankowości elektronicznej iPKO Biznes poprzez platformę Integra, przy wykorzystaniu nowoczesnych i bezpiecznych narzędzi programistycznych. Dzięki temu:

  • automatycznie łączy się z systemem bankowym, bez konieczności uciążliwego logowania na stronę banku i wpisywania haseł,
  • automatycznie wysyła do banku zatwierdzone przelewy, zgodnie z harmonogramem, oraz odbiera z systemów bankowych informację o statusie przetwarzania przelewu,
  • automatycznie pobiera z banku wyciąg z konta z bieżącego dnia.

Nowe opcje w module Bank

Więcej...

Okno pozycji wyciągu jest jednym z najważniejszych w module bankowym. Służy ono przede wszystkim do kojarzenia pozycji wyciągu z rozrachunkami kontrahentów, a także do zweryfikowania prawidłowości automatycznego kojarzenia pozycji. Dlatego wprowadziliśmy w nim udogodnienia, które dają większą przejrzystość, przyspieszają i ułatwiają pracę.

  • A. W oknie pozycji wyciągu pojawiły się ważne informacje dotyczące całego wyciągu: daty i kwoty sald początkowego i końcowego.
  • B. Możliwe jest oznaczenie pozycji jako rozliczonej w przypadku, gdy pozycja wyciągu jest już zaksięgowana w systemie (np. w sytuacji, gdy związana jest ona z wychodzącym przelewem).
  • C. Informacje i powiązania pozycji wyciągu są wyświetlane w zakładkach, co zwiększa ilość miejsca na informacje i pozwala wybrać preferowany widok po wybraniu pozycji.
  • D. Istnieje możliwość zaznaczenia większej ilości pozycji klawiszem Insert. Wówczas na dole pojawia się informacja o ilości i sumie kwot zaznaczonych pozycji.
  • E. Środkowy pasek między oknami można „złapać” myszką i przesunąć w prawo lub w lewo. Dzięki temu można dostosować szerokości obu części okna do własnych preferencji. Ustawienia te są zapamiętywane dla użytkownika.