Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Zmiany w nowych wersjach - YUMA FeliKS

Generowanie plików JPK

Więcej...
System YUMA FeliKS umożliwia generowanie plików JPK z czterech obszarów - JPK Ewidencja VAT, JPK Księga rachunkowa, JPK Faktury VAT oraz JPK Wyciągi bankowe. Każdy plik kontrolny jest tworzony na podstawie danych zgromadzonych w systemie YUMA FeliKS, a następnie sprawdzany pod kątem jego zgodności z wymaganiami Ministerstwa Finansów.

Scalanie plików JPK

Więcej...

System pozwala na łączenie kilku plików JPK_VAT w jeden. Jest to funkcjonalność przeznaczona głównie dla jednostek budżetowych, które od 1 stycznia będą miały obowiązek tworzenia wspólnego pliku JPK_VAT z jednostkami podlegającymi. Przy scalaniu jest możliwość podejrzenia zawartości zarówno pojedynczego pliku, jak i pliku wynikowego.

Przeliczanie kwoty VAT za pomocą prewspółczynnika

Więcej...

Kwoty podatku VAT dla pozycji częściowo do odliczenia są przeliczane wcześniej zdefiniowanym prewspółczynnikiem w nowym raporcie Rejestr VAT zakupu (podatek do rozliczenia).

Filtrowanie i sortowanie kartoteki i rozrachunków

Więcej...

Okna kartoteki oraz rozrachunków konta już posiadają, tak jak większość okien w systemie FeliKS, opcję sortowania i filtrowania. Jest ona włączana przez konsultanta YUMA.

Nowy status dokumentu - zatwierdzony

Więcej...
Dokumenty, które w systemie FeliKS nie są dokumentami księgowym (tj. faktury, noty odsetkowe, przelewy oraz dokumenty kasowe), mogą być zatwierdzone lub niezatwierdzone. Zatwierdzenie jest etapem pośrednim między utworzeniem dokumentu a jego dekretacją. Dokument niezatwierdzony może być edytowany lub usunięty, wydruk tego dokumentu jest oznaczony napisem "wydruk próbny". Dokument zatwierdzony może być tylko anulowany (o ile taka operacja jest na konkretnym obiekcie możliwa), jest zablokowany do edycji. Dokument zadekretowany staje się automatycznie dokumentem zatwierdzonym.

Nowe formularze VAT-27 i VAT-7 oraz VAT-7K

Więcej...

W module elektronicznych deklaracji do Urzędu Skarbowego można wypełniać druki VAT-27 oraz nowy VAT-7.

Notatki dla kont

Więcej...

W oknie edycji konta w zakładce Notatka jest możliwość utworzenia dodatkowego opisu dla konta księgowego.

Szybkie przelogowanie

Więcej...

W zakładce Backstage, w sekcji Konto użytkownika, przycisk Przeloguj umożliwia szybkie przelogowanie do bazy wybranej z listy obok przycisku z pominięciem okna logowania. Warunkiem jest, aby baza ta miała tę samą wersję co ta, na której użytkownik jest zalogowany obecnie. Musi w niej także istnieć użytkownik z takim samym loginem i hasłem co bieżący. Jeśli nowa baza nie zostanie wybrana, bieżąca sesja systemu zostanie zamknięta i pojawi się okno logowania.

Możliwość zablokowania konta do księgowania

Więcej...

W oknie edycji konta pojawiła się możliwość zablokowania konta do księgowania. W znacznikach konta jest ono wówczas oznaczone literą Z. Zablokowanie to dotyczy wszystkich użytkowników.

Importowanie danych kontrahenta ze strony GUS

Więcej...

Podczas edycji danych kontrahenta istnieje możliwość pobrania jego danych teleadresowych z GUS. Służy do tego przycisk Pobierz dane z GUS. Dane mogą być zaczytane na podstawie numeru NIP lub numeru REGON.

Załączniki do dowodów źródłowych

Więcej...

Przy wierszu tytułowym dowodu źródłowego w oknie księgowania widoczny jest przycisk z ikonką załącznika, za pomocą którego można dołączyć plik do tego dowodu. Funkcja ta wymaga odpowiedniej konfiguracji serwera SQL.

Scalanie dokumentów

Więcej...

Na liście dokumentów roboczych dostępna jest nowa funkcja scalania dokumentów. Pozwala ona na połączenie dwóch lub więcej dokumentów w jeden z wieloma dowodami źródłowymi. Można przy tym usunąć lub zachować dokumenty oryginalne.

Wyodrębnianie pozycji księgowych z dowodu źródłowego

Więcej...

W oknie księgowania, po zaznaczeniu pozycji księgowej (jednej lub wielu z przyciskiem Ctrl) i naciśnięciu przycisku Wyodrębnij dowód z grupy Pozycje pozycja zostanie skopiowana do nowego dowodu źródłowego w obrębie bieżącego dokumentu. Jest przy tym możliwość zachowania istniejącej pozycji lub usunięcia jej z oryginalnego dowodu źródłowego.

Funkcja kopiowania i wklejania wielu pozycji księgowych

Więcej...

W oknie księgowania możliwe jest zaznaczenie większej ilości pozycji księgowych jednocześnie, przy pomocy myszki i klawisza Ctrl. Znana z poprzednich wersji systemu YUMA FeliKS funkcja kopiowania i wklejania pozycji księgowych też może operować na większej ilości zaznaczonych pozycji.

Wybór bazy danych w raportach z polami obliczanymi

Więcej...

Przy konfiguracji raportu z polami obliczanymi konsultant może dla pojedynczego raportu zdefiniować połączenie z inną bazą danych niż bieżąca (np. w przypadku rachunku zysków i strat, kiedy jest potrzeba pobrania danych z bazy z poprzedniego roku). Następnie przy definiowaniu pól użytkownik może samodzielnie ustawić odpowiednie połączenie z bazą danych.

Wybieranie urzędu skarbowego właściciela bazy

Więcej...

W sekcji definiowania danych adresowych właściciela bazy można w sposób wygodny i intuicyjny wybrać urząd skarbowy, z którym podmiot się rozlicza. Lista dostępnych urzędów skarbowych jest wyświetlana w odpowiednim polu, można również wyszukać właściwy urząd.

Noty odsetkowe

Więcej...

Obsługa not odsetkowych jest bardziej rozbudowana. Pozwala na wystawianie not od należności niezapłaconych oraz zapłaconych zarówno dla pojedynczej należności, jak i hurtowo (na przykład dla wszystkich kontrahentów). Lista not odsetkowych umożliwia pełne zarządzanie utworzonymi notami, łącznie z ich drukowaniem oraz dekretacją zgodnie z ustalonym schematem.

Amortyzacja podatkowa

Więcej...

Dla środka trwałego możliwe jest zdefiniowanie amortyzacji podatkowej, w odróżnieniu od amortyzacji bilansowej. Środek trwały może podlegać obu typom amortyzacji naraz lub tylko jednemu z nich. Dostępność amortyzacji podatkowej w systemie zależy od ustawień zdefiniowanych przez konsultanta.

Faktura zaliczkowa na podstawie faktury proforma

Więcej...

Na liście faktur możliwe jest utworzenie dla wybranej faktury proforma faktury zaliczkowej na jej podstawie. Jest to spore ułatwienie w przypadku, kiedy klient wpłaca zaliczkę na podstawie wystawionej wcześniej faktury proforma i istnieje konieczność wystawienia faktury zaliczkowej.

Termin płatności kontrahenta

Więcej...

W oknie edycji kontrahenta istnieje możliwość zdefiniowania terminu płatności zarówno jako ilości dni od dnia wystawienia dokumentu, jak i konkretnego dnia miesiąca.

Raport ostrzeżeń

Więcej...

Administrator systemu FeliKS od strony klienta może wygenerować raport ostrzeżeń. Zawiera on informacje o wszystkich ostrzeżeniach zasygnalizowanych przez system, dotyczących nieprawidłowości w dekretowanych dokumentach, które zostały zignorowane przez użytkownika.