Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

System finansowo-księgowy

Jakie funkcjonalności musi posiadać system księgowy?

System finansowo-księgowy do prowadzenia pełnej księgowości musi przede wszystkim spełniać wymogi ustawy o rachunkowości. Przede wszystkim księgi rachunkowe powinny obejmować następujące elementy:

 • dziennik, służący do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o operacjach gospodarczych (zapisy muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły);
 • konta księgi głównej, na których wprowadza się pod datą otwarcia ksiąg rachunkowych salda początkowe aktywów i pasywów, a następnie dokonuje zapisów wszystkich operacji za kolejne miesiące, zarejestrowanych uprzednio lub jednocześnie w dzienniku;
 • konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), prowadzone w szczególności dla:
  • środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od nich odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych),
  • rozrachunków z kontrahentami,
  • rozrachunków z pracownikami,
  • operacji sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych),
  • operacji zakupu (obce faktury i inne dowody),
  • kosztów;
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych;
 • wykaz składników aktywów i pasywów.

Co jeszcze jest ważne w systemie finansowo-księgowym?

W systemie księgowym ważne jest też, aby umożliwić dostosowanie jego działania do przyjętych zasad polityki rachunkowości, które szczegółowo definiują sposób księgowania poszczególnych rodzajów zdarzeń gospodarczych. Do ważnych aspektów konfiguracji systemu księgowego należy także określenie jego zachowania w poszczególnych sytuacjach, umożliwienie lub uniemożliwienie niektórych działań użytkownika, a także tworzenie raportów specyficznych dla danej jednostki.

System księgowy musi także pilnować chronologii i prawidłowo numerować kolejne zapisy. Ze względu na skomplikowanie dziedziny pełnej rachunkowości powinien też ułatwiać użytkownikowi kontrolę nad tworzonymi przez niego dokumentami, np. sprawdzenie poprawności kwot.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, powinien umożliwiać również prowadzenie ewidencji VAT, a w szczególności generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego na podstawie gromadzonych danych.

Systemy finansowo-księgowe YUMA

Systemom finansowo-księgowym YUMA - YUMA FK Plus, YUMA FeliKS - zaufało ponad 500 klientów na terenie całego kraju. Spełniają one powyższe wymogi, a ich dopracowany interfejs i możliwości konfiguracji czynią z nich narzędzia przyjazne dla użytkownika, ułatwiające codzienną pracę w dziale księgowości. Mają też szeroki zakres konfiguracji, co pozwala dostosować je do wielu branż działalności gospodarczej.