Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Oprogramowanie kadrowo-płacowe

Nasze oprogramowanie kadrowo-płacowe wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie zasobów ludzkich oraz rachuby płac. Zwróciliśmy w nim szczególną uwagę na intuicyjność obsługi oraz elastyczną strukturę, która pozwala na dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Jest przeznaczony dla małych i średnich firm.

Systemy kadrowe wspomagają sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, poprzez prowadzenie pełnej ewidencji danych o zatrudnionych pracownikach; pozwalają na różnorodne wykorzystanie tych informacji w sposób określony przez użytkownika, w zależności od jego potrzeb.

Systemy płacowe służą do prowadzenia rachuby płac, a więc ich ewidencji i naliczania oraz wydruku płac, formularzy PIT, przelewów. Współpracują z zewnętrznymi aplikacjami, w tym z programem Płatnik i systemami bankowymi. Umożliwiają definiowanie własnych algorytmów naliczania płac.

Nasze systemy do zarządzania kadrami i płacami sprawdziły się w setkach małych i średnich firm. Były wdrażane w instytucjach użyteczności publicznej i finansowej oraz administracji państwowej.

Oferujemy systemy kadrowe i płacowe, mogą być sprzedawane i wdrażane w pakiecie zintegrowanych programów lub osobno, przy czym każdy z nich ma dwie wersje, stworzone w różnych technologiach. Dzięki temu współpracują zarówno z nowoczesnymi jak i ze starszymi systemami operacyjnymi Windows. Każda z wersji jest przeznaczona do pracy jednostanowiskowej lub sieciowej.

System YUMA Kadry Pro posiada nowoczesny okienkowy interfejs, wygodnie obsługuje się go zarówno za pomocą myszki, jak i poprzez skróty klawiszowe.System raportowy i baza danych oparte są na technologii autorskiej, co gwarantuje niezawodność i bardzo dużą elastyczność systemu. Może być używany wymiennie z systemem YUMA Kadry DOS, co umożliwia pracownikom działu kadr w jednej firmie korzystanie z aplikacji działających w różnych środowiskach (DOS/Windows). Migracja danych i konfiguracji oraz narzędzi wspomagających z systemu YUMA Kadry DOS jest szybka i bezpieczna.
System YUMA Kadry Plus powstał jako odpowiednik YUMA Kadry DOS współpracujący z 64-bitowymi systemami operacyjnymi z rodziny Windows. Są w nim więc zachowane cechy poprzednika takie jak wygląd, funkcjonalność oraz sposób komunikacji. Przy tym YUMA Kadry Plus lepiej integruje się z systemem Windows oraz ze środowiskiem sieciowym. Korzysta z autorskich technologii bazodanowych i raportowych, dzięki czemu jest elastyczny, szybki i niezawodny, łatwo go rozszerzyć o dodatkowe narzędzia wspomagające oraz umożliwić współpracę z innymi systemami używanymi w przedsiębiorstwie. Migracja danych i konfiguracji oraz narzędzi wspomagających z systemu YUMA Kadry DOS jest szybka i bezpieczna.
System YUMA Płace Pro posiada nowoczesny okienkowy interfejs, wygodnie obsługuje się go zarówno za pomocą myszki, jak i poprzez skróty klawiszowe. System raportowy i baza danych oparte są na technologii autorskiej, co gwarantuje niezawodność i bardzo dużą elastyczność systemu. Może być używany wymiennie z systemem YUMA Płace DOS, co umożliwia pracownikom działu kadr w jednej firmie korzystanie z aplikacji działających w różnych środowiskach (DOS/Windows). Migracja danych i konfiguracji oraz narzędzi wspomagających z systemu YUMA Płace DOS jest szybka i bezpieczna.
System YUMA Płace Plus powstał jako odpowiednik YUMA Płace DOS współpracujący z 64-bitowymi systemami operacyjnymi z rodziny Windows. Są w nim więc zachowane cechy poprzednika takie jak takie jak wygląd, funkcjonalność oraz sposób komunikacji. Przy tym YUMA Płace Plus lepiej integruje się z systemem Windows oraz ze środowiskiem sieciowym. Korzysta z autorskich technologii bazodanowych i raportowych, dzięki czemu jest elastyczny, szybki i niezawodny, łatwo go rozszerzyć o dodatkowe narzędzia wspomagające oraz umożliwić współpracę z innymi systemami używanymi w przedsiębiorstwie. Migracja danych i konfiguracji oraz narzędzi wspomagających z systemu YUMA Płace DOS jest szybka i bezpieczna.

Lista funkcji dotyczy wszystkich wersji systemów kadrowych dostępnych w naszej ofercie.

Dane pracowników

 • dane ewidencyjne, zameldowanie,
 • informacje o rodzinie,
 • historie zatrudnienia obcego i w aktualnego,
 • ewidencja nieobecności,
 • wykształcenie, znajomosc jezykow obcych,
 • umowy o pracę,
 • kursy, szkolenia,
 • uprawnienia zawodowe,
 • badania lekarskie,
 • szkolenia BHP,
 • grupy inwalidzkie,
 • praca w warunkach szczególnych,
 • świadczenia socjalne,
 • plan urlopów,
 • rejestracja czasu pracy, karty czasu pracy.

Obszar kadrowy

 • wybór osób według określonych warunków,
 • drukowanie raportów z kartoteki w dowolnej konfiguracji,
 • projektowanie szablonów dokumentów (wbudowany edytor teksów),
 • wydruki dokumentów kadrowych (umowy o pracę, świadectwo pracy, …),
 • zgłoszenia, zmiany oraz wyrejestrowania do ZUS (ZUA, ZIUA, ZCZA, ZCNA, ZWUA),
 • wyliczanie różnych staży pracy (ogólny, do urlopu, jubileuszowy itp.),
 • automatyczna zmiana stawki zaszeregowania

Lista funkcji dotyczy wszystkich systemów płacowych dostępnych w naszej ofercie

Definicja elementów płacowych systemu

 • definiowanie różnych kalendarzy pracy,
 • obsługa różnych rodzajów wynagrodzeń (podstawowe–zasadnicze, godzinowe, akordowe; dodatki, premie, nagrody i inne),
 • obsługa różnych rodzajów potrąceń (jednorazowe, regularne, ubezpieczenia, pożyczki i inne).

Karty pracy

 • wyliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności i zasiłków płatnych z ZUS (automatyczna kontrola 33, 91 i 180 dni choroby, ciągłości zwolnienia), wynagrodzenia za urlop, ekwiwalentów za urlop,
 • definiowanie algorytmów naliczania wynagrodzeń
 • import danych z podsystemów

Ewidencja potrąceń

 • potrącenia jednorazowe, potrącenia stałe (ubezpieczenia, alimenty),
 • rejestracja wkładów i stanu KZP.

Obsługa podatków

 • odliczenia od podatku (zaniechanie poboru podatku) oraz od dochodu,
 • koszty uzyskania (zwykłe, podwyższone, brak),
 • ulga podatkowa,
 • rozliczenia miesięczne i roczne (formularze PIT4r, PIT-11, PIT-40, PIT-8ar, PIT-8c).

Obsługa ubezpieczeń społecznych

 • naliczanie składek ubezpieczeń,
 • eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do programu Płatnik
 • zgodne z programem Płatnik wyliczanie składek w przypadku kilku list wypłat w miesiącu.

Listy płac

 • miesięczne, dodatkowe, umowy-zlecenia
 • definiowanie wielu postaci wydruków dla określonego rodzaju list płac (paski, wykazy, zestawienia)
 • drukowanie przelewów oraz przesyłanie elektroniczne,
 • wydruki list do kasy (z podziałem nominałów)
 • eksport danych do systemów FK

Zestawienia i dokumenty zbiorcze

 • przygotowanie danych do sprawozdań dla jednostek nadrzędnych i urzędów,
 • szeroki wachlarz filtrów,
 • wewnętrzny generator raportów,
 • eksport danych do zewnętrznych systemów raportowania.