Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Zmiany w nowych wersjach - YUMA FK Plus

Zwiększona liczba wyświetlanych linii

Więcej...
 • zwiększenie liczby wyświetlanych linii z 25 do 32,
 • poprawiona ergonomia użytkowania poprzez zmniejszenie liczby koniecznych przewinięć pionowych ekranu,
 • ułatwiona interpretacja informacji dzięki widocznej jednocześnie większej liczbie dekretów, kont itp.

Większa pojemność pola "Oznaczenie dowodu"

Więcej...
 • zwiększenie pojemności pola "Oznaczenie dowodu" z 15 do 27 znaków,
 • dynamiczne rozwijanie do pełnej długości tylko w trakcie edycji, co pozwala zachować dotychczasową strukturę kolumn okna modułu Księgowanie,
 • w rejestrach VAT oraz plikach JPK_VAT widoczna pełna zawartość pola.

Nowy ekran logowania

Więcej...
 • zmiana wyglądu,
 • zwiększona komunikatywność, w szczególności lepiej widoczna informacja o właścicielu licencji.

Zwiększona kontrola dostępu

Więcej...
 • opcja wymuszania zmiany hasła co 30 dni,
 • sprawdzanie siły hasła.

Kontrola numeru NIP

Więcej...
 • wykrywanie najczęstszych pomyłek użytkownika przy wprowadzaniu numeru NIP,
 • dodatkowa kontrola w JPK_VAT poprawności kodów krajów w numerach zagranicznych NIP, co umożliwia wykrycie błędów wprowadzonych w latach poprzednich.

Rozbudowane ostrzeganie o błędach w VAT

Więcej...
 • opcja ostrzegania o wystąpieniu w rejestrze VAT pozycji, w których wszystkie kwoty mają zerową wartość,
 • ostrzeganie, kiedy wartość VAT jest różna od wartości wyliczonej na podstawie kwoty netto i stawki VAT,
 • ostrzeganie, kiedy suma kwot netto i VAT nie jest równa kwocie brutto w pozycji.

Łatwiejsze tworzenie rejestrów VAT

Więcej...
 • tworzenie rejestrów sprzedaży związanej z WNT bezpośrednio z dekretów zakupowych,
 • podpowiadanie słowników cech VAT sprzedażowych albo zakupowych zależnie od kontekstu,
 • dodatkowe zakupowe cechy VAT do identyfikacji korekt podatku naliczonego.

Generowanie plików JPK

Więcej...

Opcja Jednolity Plik Kontrolny pozwala na wytworzenie plików kontrolnych z obszaru ksiąg rachunkowych oraz ewidencji VAT.

Dodatkowe funkcje obsługi wydruków, w tym eksport do Excela

Więcej...

Całkowicie przebudowany ekran obsługi wydruków zawierający, poza funkcjami drukowania F2, F3, F4 i F5 dostosowanymi do potrzeb użytkownika, także nowe funkcje działające bezpośrednio na wskazanym tabulogramie:

 • Usun - usuwanie pliku tabulogramu
 • zmien Nazwe - zmiana nazwy pliku tabulogramu
 • eXport do pakietu biur. - eksport tabulogramu np. do formatu Excela

Ukrywanie nieaktywnych kont

Więcej...

Kombinacja klawiszy Ctrl + U włącza lub wyłącza tryb ukrywania kont. Klawisz U ukrywa lub odkrywa konto.

Kopiowanie oraz wklejanie zawartości edytowanych pól

Więcej...

W systemie FK Plus wbudowano odpowiednik „windowsowej” funkcji kopiuj/wklej. Za pomocą klawiszy Ctrl+C (kopiuj) zapamiętuje się zawartość aktualnie edytowanego pola, którą następnie można funkcją Ctrl+V (wklej) wstawić do dowolnego następnego edytowanego pola. Funkcja ta zastąpiła używaną dla „dosowej” aplikacji FK - zawartą wprawdzie w Windows XP, ale jednak odmienną niż np. w programach pakietu MS Office - funkcjonalność kopiuj /wklej realizowaną za pomocą Enter (kopiuj) i „prawy klik” myszą (wklej).

Pobieranie dokumentu do edycji, do wykonania kopii lub storna

Więcej...

Po użyciu funkcji dOkument w Księgowaniu klawiszem F8 można pobrać wybrany dokument tymczasowy do planszy księgowania w celu jego ponownej edycji.

Wygodniejsze drukowanie na drukarkach laserowych

Więcej...

Najnowsza wersja funkcji drukowania tabulogramów na drukarkach laserowych lub atramentowych nie wymaga odrębnego instalowania, konfigurowania i uruchamiania programu d2wPrint, który obecnie jest integralnym składnikiem systemu FK Plus, a po wykonaniu wydruku okno/ekran systemu FK Plus nadal jest aktywne.

Rozszerzenie zakresu czasowego pojedynczej bazy danych

Więcej...

Wprowadzono specjalną wersję systemu FK Plus, obsługującą 36-miesięczne bazy danych. Umożliwia ona księgowanie dokumentów w okresach obrachunkowych obejmujących do trzech kolejnych lat kalendarzowych, co jest istotne w przypadku niektórych podmiotów gospodarczych. Wydruki i kartoteki mogą również uwzględniać dane z zakresu poza 24. miesiącem od daty księgi.

Funkcja dOkument

Więcej...

Funkcja dOkument dostępna w module Księgowanie umożliwia użytkownikowi stornowanie lub kopiowanie całych dokumentów, które zostały wcześniej zaksięgowane lub zapisane jako robocze.

Kopiowanie danych w kolumnie

Więcej...

Klawisz F9 użyty na planszy księgowania spowoduje automatyczne kopiowanie informacji zawartej w wybranej kolumnie wskazanej pozycji księgowej do następnej pozycji. Jest również możliwe skopiowanie informacji do wszystkich następnych pozycji w kolumnie jednocześnie.

Dodatkowy parametr w tabulogramie Kartoteki za okres

Więcej...

W tabulogramie Kartoteki za okres został wprowadzony parametr pozwalający wybrać, czy określany następnie przedział dat odnosić się ma do daty dokumentu czy daty pozycji.