Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Zmiany w nowych wersjach - YUMA FK Plus

Generowanie plików JPK

Więcej...

Opcja Jednolity Plik Kontrolny pozwala na wytworzenie plików kontrolnych z obszaru ksiąg rachunkowych oraz ewidencji VAT.

Dodatkowe funkcje obsługi wydruków, w tym eksport do Excela

Więcej...

Całkowicie przebudowany ekran obsługi wydruków zawierający, poza funkcjami drukowania F2, F3, F4 i F5 dostosowanymi do potrzeb użytkownika, także nowe funkcje działające bezpośrednio na wskazanym tabulogramie:

  • Usun - usuwanie pliku tabulogramu
  • zmien Nazwe - zmiana nazwy pliku tabulogramu
  • eXport do pakietu biur. - eksport tabulogramu np. do formatu Excela

Ukrywanie nieaktywnych kont

Więcej...

Kombinacja klawiszy Ctrl + U włącza lub wyłącza tryb ukrywania kont. Klawisz U ukrywa lub odkrywa konto.

Kopiowanie oraz wklejanie zawartości edytowanych pól

Więcej...

W systemie FK Plus wbudowano odpowiednik „windowsowej” funkcji kopiuj/wklej. Za pomocą klawiszy Ctrl+C (kopiuj) zapamiętuje się zawartość aktualnie edytowanego pola, którą następnie można funkcją Ctrl+V (wklej) wstawić do dowolnego następnego edytowanego pola. Funkcja ta zastąpiła używaną dla „dosowej” aplikacji FK - zawartą wprawdzie w Windows XP, ale jednak odmienną niż np. w programach pakietu MS Office - funkcjonalność kopiuj /wklej realizowaną za pomocą Enter (kopiuj) i „prawy klik” myszą (wklej).

Pobieranie dokumentu do edycji, do wykonania kopii lub storna

Więcej...

Po użyciu funkcji dOkument w Księgowaniu klawiszem F8 można pobrać wybrany dokument tymczasowy do planszy księgowania w celu jego ponownej edycji.

Wygodniejsze drukowanie na drukarkach laserowych

Więcej...

Najnowsza wersja funkcji drukowania tabulogramów na drukarkach laserowych lub atramentowych nie wymaga odrębnego instalowania, konfigurowania i uruchamiania programu d2wPrint, który obecnie jest integralnym składnikiem systemu FK Plus, a po wykonaniu wydruku okno/ekran systemu FK Plus nadal jest aktywne.

Rozszerzenie zakresu czasowego pojedynczej bazy danych

Więcej...

Wprowadzono specjalną wersję systemu FK Plus, obsługującą 36-miesięczne bazy danych. Umożliwia ona księgowanie dokumentów w okresach obrachunkowych obejmujących do trzech kolejnych lat kalendarzowych, co jest istotne w przypadku niektórych podmiotów gospodarczych. Wydruki i kartoteki mogą również uwzględniać dane z zakresu poza 24. miesiącem od daty księgi.

Funkcja dOkument

Więcej...

Funkcja dOkument dostępna w module Księgowanie umożliwia użytkownikowi stornowanie lub kopiowanie całych dokumentów, które zostały wcześniej zaksięgowane lub zapisane jako robocze.

Kopiowanie danych w kolumnie

Więcej...

Klawisz F9 użyty na planszy księgowania spowoduje automatyczne kopiowanie informacji zawartej w wybranej kolumnie wskazanej pozycji księgowej do następnej pozycji. Jest również możliwe skopiowanie informacji do wszystkich następnych pozycji w kolumnie jednocześnie.

Dodatkowy parametr w tabulogramie Kartoteki za okres

Więcej...

W tabulogramie Kartoteki za okres został wprowadzony parametr pozwalający wybrać, czy określany następnie przedział dat odnosić się ma do daty dokumentu czy daty pozycji.